Regulamin
Nadcars – wynajem aut w Łodzi

Warunki i ceny wynajmu aut

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naszej wypożyczalni. Chcemy działać transparentnie, dlatego zamieszczamy również cennik, zawierający ewentualne dopłaty, wynikające ze zniszczeń w wypożyczonym aucie.

 

Regulamin wypożyczalni NadCars

Niniejsze Ogólne Warunki opisują warunki najmu pojazdów w wypożyczalni samochodów „NadCars”

Stosuje się je do wszystkich Umów Najmu Pojazdu chyba, że sama Umowa stanowi inaczej.

 1. WYNAJEM i REZERWACJA
 2. Najemcą oraz osobą uprawnioną do kierowania samochodem może być osoba, która ukończyła 21 lat posiadająca udokumentowane uprawnienia do kierowania pojazdem od co najmniej 1 roku.
 3. Celem potwierdzenia tożsamości Kierowcy i Najemcy, wymagane jest przedstawienie w oryginale dwóch ze wskazanych dokumentów: prawo jazdy, dowód osobisty, paszport. Z dokumentów tych mogą zostać sporządzone kopie, które będą przechowywane w bazie NadCars
 • Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: wypozyczalnia-busow.pl , telefonicznie lub osobiście w placówce NadCars. Rezerwacja następuje według stawek czynszu najmu obowiązujących w danym dniu na naszej stronie.
 • Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz Najemca otrzyma potwierdzenie złożenia rezerwacji na wskazany przez siebie adres e-mail. Po złożeniu rezerwacji telefonicznie Najemca otrzyma potwierdzenie sms-em.
 • Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
 1. pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy;
 2. zapłata z góry stawki czynszu: osobiście w palcówce Wynajmującego, poprzez portal transakcyjny PayPal, karta kredytową lub przelewem bankowym na rachunek 08 1090 1304 0000 0001 3252 8429.
 3. Wydanie auta następuje po podpisaniu Umowy, protokołu zdawczo-odbiorczego, wpłaceniu kaucji oraz uiszczeniu opłaty za wynajem.
 4. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostanie Protokół Przekazania pojazdu, stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy, który określa stan Pojazdu w chwili oddawania go do używania Najemcy. Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym najmowanego Pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jego stanu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania Pojazdu Najemcy i odnotowane na Protokole Przekazania. Protokół powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmują
 5. Najemca nie później niż dzień przed końcem wskazanego w Umowie okresu najmu może wyrazić chęć przedłużenia najmu. Na podstawie zgłoszenia drogą telefoniczną lub elektroniczną Wynajmujący może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu najmu o maksymalnie 7 dni, jednak pod warunkiem dokonania przez Najemcę z góry opłaty za dodatkowy okres Najmu:

Do przedłużenia okresu najmu o więcej niż 7 dni, konieczne jest sporządzenie Aneksu do Umowy, który zostanie sygnowany własnoręcznymi podpisami przez obie Strony Umowy oraz opłacenie dodatkowego okresu najmu

W przypadku przedłużenia okresu Najmu o jedną dobę, Wynajmujący może wyrazić zgodę na uregulowanie czynszu za dodatkowy okres z dołu, jednak nie później niż w momencie zwrotu Pojazdu.

Brak zgłoszenia zamiaru  przedłużenia najmu Pojazdu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia Umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie Pojazdu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i podlega zgłoszeniu Policji.

 1. Standardowe koszty najmu, koszty dodatkowe oraz kary umowne, określone są w Cenniku.
 • Najemca upoważniony jest do wyjazdu pojazdem poza granicę RP tyko w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Wynajmującego.
 • W przypadku nieuregulowania w terminie jakiejkolwiek należności przez Najemcę, Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania do zapłaty wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz żądać zwrotu pojazdu.
 • Celem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kaucji w kwocie 1000 złotych(lub pozostawienie własnego auta pod zastaw), najpóźniej w chwili wydania Pojazdu. Zwrot kaucji następuje przy zwrocie Pojazdu. Najemca wyraża zgodę, na potrącenie przez Wynajmującego z kaucji należności przysługujących mu od Najemcy, w szczególności należności z tytułu opłat i kar umownych. Kaucja nie wpływa na ograniczenie zakresu odpowiedzialności Najemcy i Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kaucji w wypadku, gdy wysokość kaucji nie pokrywa szkody Wynajmującego.
 1. KORZYSTANIE
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

a)posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

b)zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz dostępnych blokad),

c)niepozostawiania w samochodzie dokumentów Pojazdu w czasie przebywania poza nim,

d)wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności:

 • tankowanie Pojazdu właściwym paliwem,
 • sprawdzanie i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy,
 • sprawdzenie i uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,
 • kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
 • kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,

e)przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

f)przewożenie maksymalnie takiej liczby pasażerów, na jaki zarejestrowany jest pojazd,

 1. Najemca zobowiązany jest do zaniechania następujących czynności:
 • przewożenia w Pojeździe ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności,
 • holowania innych Pojazdów lub przyczep, chyba że Umowa stanowi inaczej,
 • prowadzenia Pojazdu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub też bez posiadania odpowiednich uprawnień,
 • palenia w Pojeździe tytoniu oraz tzw. elektronicznych papierosów,
 • opuszczania granic Rzeczypospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wynajmującego,
 • wjazdów do następujących Państw: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia,
 • brania udziału w wyścigach, rajdach, innych zawodach sportowych ani w treningach do nich lub w innych zdarzeniach o podobnym charakterze,
 • używania Pojazdu do nauki lub doskonalenia jazdy,
 • oddawania Pojazdu osobom trzecim innym niż wskazanym w umowie do kierowania lub używania na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego,
 • dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,
 • przewożenia wewnątrz Pojazdu jakichkolwiek zwierząt.
 1. W razie awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu, bezwzględnie nie wolno z niego korzystać
 2. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub poniesie jakiekolwiek inne koszty związane z wykroczeniami drogowymi powstałymi w trakcie trwania Umowy, Najemca będzie zobowiązany do ich zwrotu oraz do uregulowania opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem.
 • ZWROT POJAZDU
 1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie jak w chwili jego wydania (czystego wewnątrz i na zewnątrz, z taką samą ilością paliwa), z wyposażeniem dodatkowym, chyba że Strony w Protokole zdawczo-odbiorczym stwierdziły inaczej.

a)w określonym w Umowie terminie oraz miejscu,

b)do biura Wynajmującego niezwłocznie po otrzymaniu od niego wezwania do zwrotu pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do żądania zwrotu pojazdu w każdym czasie, w szczególności po wygaśnięciu Umowy lub po jej wypowiedzeniu na skutek niedotrzymania warunków Umowy przez Najemcę.

2.Zwrot pojazdu następuje z chwilą przekazania pojazdu uprawnionej przez Wynajmującego osobie, wraz z dowodem rejestracyjnym, dowodem ubezpieczenia OC oraz kluczykami. W przypadku niezwrócenia któregokolwiek z ww. elementów umożliwiających użytkowanie pojazdu, Najemca zostanie obciążony opłatą zgodną z Cennikiem.

3.Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu w ciągu dwunastu godzin od terminu wskazanego w Umowie lub od wezwania do zwrotu pojazdu, Wynajmujący może poinformować organy ścigania o przywłaszczeniu pojazdu a także naliczyć dwukrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki. W takich przypadkach Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

4.Przedłużenie najmu o ponad godzinę ponad czas wskazany w Umowie powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.

5.W przypadku, gdy Najemca zwróci Pojazd przed terminem określonym w Umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu chyba, że zwrot przed terminem nastąpił na żądanie Wynajmującego. Zwrot nie jest również dokonywany za większy stan paliwa niż określony w Protokole Przekazania.

6.W momencie zwrotu pojazdu sporządzany zostaje Protokół Odbioru, który określa stan Pojazdu w chwili jego zwrotu Wynajmującemu. Protokół powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu Pojazdu. Niemniej w przypadku niemożności lub odmowy podpisania Protokołu Odbioru przez Najemcę, Wynajmujący sporządzi Protokół Odbioru samodzielnie, tak szybko jak będzie to możliwe, np. po umyciu brudnego pojazdu. Wówczas przyjmuje się, że stan Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego

 1. USZKODZENIE BĄDŹ UTRATA POJAZDU

 

 1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny Pojazdu w chwili jego wypoż
 2. W przypadku, gdy Pojazd zostanie uszkodzony, zwłaszcza w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, jego użytkownik:

a)ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.

b)zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym oraz wezwania Policji na miejsce zdarzenia.
W przypadku niewezwania na miejsce zdarzenia Policji lub niepoinformowania w czasie 12 godzin od zdarzenia o tym fakcie Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem, w tym kosztów naprawy pojazdu.

c)Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce zdarzenia Policji oraz poinformowanie Wynajmującego z jakiej komendy/komisariatu patrol przyjechał na miejsce zdarzenia. Należy również uzyskać dane sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz numer polisy OC.

 1. Najemca odpowiada za wszelkie powstałe podczas najmu uszkodzenia Pojazdu m.in. uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenia karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb poprzez uiszczenie opłaty w kwocie wskazanej w Cenniku. Najemca odpowiada również za wszelkie braki w wyposażeniu pojazdu lub jego części.
 2. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest w przeciągu 1 godziny od zauważenia tego zdarzenia poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz w ciągu 24 godzin zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty Pojazdu.

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, jak również w przypadku utraty lub kradzieży Pojazdu wynikającej z działania lub zaniedbania Użytkownika, Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej utraconego/skradzionego pojazdu.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
 2. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do używania Pojazd, zgodnie ze specyfikacją określoną w Umowie.
 3. Wynajmujący oświadcza, iż Pojazd jest ubezpieczony w zakresie AC, OC i NW na terenie Unii Europejskiej – szczegółowe warunki ubezpieczenia pojazdu udostępnianie są na ż
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę podczas trwania umowy najmu, w szczególności na skutek awarii Pojazdu, uszkodzenia Pojazdu lub wypadku, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyś
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pojazdach należących do Najemcy, pozostawionych na terenie Wynajmującego, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyś
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w Pojeździe ani za jakiekolwiek opłaty lub kary (mandaty) obciążające Najemcę w związku z używaniem Pojazdu w okresie najmu.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą Pojazdem w okresie najmu.
 8. Wynajmujący w wypadku unieruchomienia wynajmowanego Pojazdu na okres przekraczający 24 godziny, z przyczyn niezależnych od Najemcy, zastąpi wynajmowany Pojazd innym Pojazdem, o podobnym standardzie. W przypadku braku takiej możliwości zwróci opłatę, o której mowa w 7 ust. 1, w części odpowiadającej czasowi unieruchomienia Pojazdu.
 9. Wynajmujący nie ponosi kosztów nieuzgodnionych z nim napraw Pojazdu.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI NAJEMCY
 • Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Pojazd, w takim stanie, w jakim go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i dokumentami, najpóźniej w oznaczonym w Umowie terminie zwrotu. Pojazd powinien być zwrócony w stanie możliwym do dokonania oględzin przez Wynajmującego, w przeciwnym przypadku Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wiążących jednostronnych oględzin Pojazdu dopiero po jego umyciu w terminie 24 godzin od jego zwrotu.
 • Najemca zobowiązany jest eksploatować Pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie powodujący obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie, będące następstwem prawidłowego korzystania z Pojazdu.
 • Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zwrot firmie ubezpieczeniowej, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, odszkodowania wypłaconego z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu wydanego mu przez Wynajmującego, którym kierował Najemca lub upoważniony przez Najemcę kierowca, w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działających środków, które ten stan mogą wywołać lub w przypadku, gdy kierujący Pojazdem zbiegł z miejsca wypadku.
 • W razie wykrycia przez Najemcę usterki w Pojeździe, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia Pojazdu zabrania się kontynuowania używania Pojazdu do czasu usunięcia usterki. W takiej sytuacji Najemca obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym, a następnie postępować zgodnie z jego wskazówkami.
 • Najemca otrzymuje Pojazdu zatankowany do pełna i jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu z pełnym bakiem.
 • Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty za brakujące paliwo w Pojeździe w wysokości poniesionych kosztów dotankowania samochodu + 30 zł jako opłaty za usługę dotankowania. Oszacowania ilości brakującego paliwa dokonuje pracownik Wynajmującego na podstawie danych z systemu monitorowania Pojazdu, o czym umieszcza wzmiankę w Protokole Pojazdu.
 • Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę Pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
 • braków w wyposażeniu Pojazdu lub jego części opisanych w Protokole oraz odszkodowania za ponad normalne zużycie Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz,
 • szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
 • szkód rzeczywistych, niezgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
 • szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
 • likwidacji szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, w tym kosztów myjni i prania tapicerki
 • odszkodowaniem za utratę wartości Pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą Pojazdem czy pasażera Pojazdu albo za utratę wartości Pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu,
 • drobnych szkód w Pojeździe nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela.
 • administracji procesu likwidacji szkody komunikacyjnej w pojeździe powstałej z winy najemcy.
 • Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd, w szczególności poprzez:
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa drogowego,
 • używanie właściwego paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu,
 • wymianę na własny koszt przepalonych żarówek lub innych elementów ulegających zużyciu na inne o nie gorszym standardzie niż zamontowane w Pojeździe w chwili wydania go najemcy,
 • uzupełnienie na własny koszt płynów eksploatacyjnych,
 • sprawdzanie ciśnienia opon oraz stanu ogumienia,
 • przewożenie maksymalnie takiej liczby pasażerów, na jaką zarejestrowany jest Pojazd.
 • Najemca zobowiązuje się do zaniechania czynności, o których mowa w punkcie II podpunkt 2.
 • Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć Pojazd przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz przed kradzieżą, na czas niepozostawania Najemcy w Pojeździe, w szczególności poprzez:
 • używanie wszystkich zamontowanych w Pojeździe zabezpieczeń chroniących przed uszkodzeniami Pojazdu oraz kradzieżą,
 • niepozostawianie w Pojeździe kluczy i dokumentów,
 • pozostawianie Pojazdu na parkingu strzeżonym albo na własnej ogrodzonej posesji.
 • Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego Pojazdu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego Pojazdu w okresie użytkowania Pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego.
 • W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 • Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim na podstawie Umowy i niniejszych zobowiązań.
 • Najemca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych przez kierującego Pojazdem i zapłaty wszelkich opłat obciążających Wynajmującego w związku z używaniem Pojazdu, powstałych po oddaniu Pojazdu do używania a przed zwrotem Pojazdu Wynajmującemu oraz do naprawy wszelkich szkód powstałych w związku z nienależytym użytkowaniem Pojazdu oraz wszelkich szkód powstałych na oddanym mu w używanie mieniu. W razie wątpliwości postanowienia ustępu niniejszego należy rozumieć w ten sposób, iż Wynajmujący nie odpowiada za kary pieniężne nałożone w związku z używaniem pojazdu przez Najemcę lub osobę trzecią. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich nałożonych kar pieniężnych w pełnej wysokoś
 • Najemca zobowiązuje się naprawić szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym, chyba że Regulamin przewiduje karę umowną. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę , powstałą na skutek kradzieży Pojazdu lub wskutek wypadku albo kolizji z udziałem Pojazdu, chociażby do szkody doszło bez jego winy, jeżeli:
 • Najemca nie zawiadomił niezwłocznie Wynajmującego o kradzieży pojazdu lub w przypadku kradzieży Pojazdu nie zwrócił niezwłocznie Wynajmującemu kluczy do Pojazdu lub dowodu rejestracyjnego Pojazdu,
 • Najemca pozostawił w Pojeździe klucze do Pojazdu lub dokumenty Pojazdu a doszło do jego kradzieży,
 • Najemca nie zawiadomił o wypadku lub kolizji z udziałem Pojazdu Policji lub przedstawiciela Wynajmującego albo nie wezwał Policji na miejsce zdarzenia lub nie uzyskał od Policji dokumentu potwierdzającego zajście zdarzenia albo nie wypełnił oświadczenia o okolicznościach uszkodzenia Pojazdu,
 • Najemca nie dopełnił formalności niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.
 • Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek kradzieży lub zgubienia tablicy rejestracyjnej Pojazdu, chociażby do szkody doszło bez jego winy.
 • W razie zaistnienia szkody, której naprawienie następuje z polisy autocasco Najemca zobowiązany jest do

zapłaty opłaty administracyjnej określonej w Cenniku.

 • Najemca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Wynajmującemu w wyniku unieruchomienia lub utraty Pojazdu, z winy Najemcy, przez zapłatę na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości cen najmu za czas naprawy Pojazdu lub wypłaty odszkodowania za utracenie Pojazdu, zaokrąglony do pełnej doby w górę.
 • Najemca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kar umownych zawartych w Cenniku z tytułu niedotrzymania warunków umowy
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Za złamanie któregokolwiek z warunków Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

3.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika organom do tego uprawnionym (np. Policji, Straży Miejskiej, GITD).

 1. Wynajmujący zawiadomi organy ścigania o przywłaszczeniu Pojazdu, jeżeli:
 • Najemca nie zwróci Pojazdu w umówionym terminie, zgodnie z regulacją z § 4 Umowy
 • Najemca bez zgody Wynajmującego przekroczy granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Najemca akceptuje fakt, że Pojazdy Wynajmującego mogą być zaopatrzone w urządzenia nawigacyjne GPS i być objęte ścisłym monitoringiem, z możliwością unieruchomienia Pojazdu.
 • Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur Vat bez podpisu.

Spory sądowe wynikłe na gruncie Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.

5..Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane
osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na ich przechowywanie wraz z kopiami dokumentów w bazie Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji. W przypadku nie wywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów, Biur Informacji Gospodarczej, itp.

6.Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Cennik

 • Stawki dobowe najmu poszczególnych aut dostępne na stronie www.wypozyczalnia-busow.com.pl
 • Obsługa w godzinach 20:00 – 8:00 – 40 zł
 • Wyjazd poza granice kraju za zgodą Wynajmującego – 150 zł
 • Wyjazd poza granice kraju bez zgody Wynajmującego – 300 zł za każdą dobę wynajmu
 • Udzielenie informacji na wniosek organów ścigania lub administracji o użytkowniku samochodu, którym dokonano wykroczenia 50 zł
 • Zagubienie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnego lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 400 zł
 • Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka – opłata zgodna z cennikiem producenta za wymianę klucza wraz z niezbędnym zabezpieczeniem
 • Każdy dzień postoju , spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy – 80 zł
 • Palenie w samochodzie lub przewożenie zwierząt – 300 zł
 • Brak kołpaka oryginalnego 100 zł, nieoryginalnego 50 zł
 • Brak gaśnicy, dywaników, trójkąta ostrzegawczego, anteny, apteczki – 130 zł za każdą rzecz
 • Brak koła zapasowego – 800 zł
 • Brak części wyposażenia niewymienionych w cenniku – opłata wg cennika producenta + 30%
 • Uzupełnienie brakującego paliwa – 30zł + koszt paliwa
 • Zwrot brudnego pojazdu – mycie 50 zł, sprzątanie wnętrza 80 zł, pranie tapicerki 200 zł
 • Opłata za uszkodzenie Pojazdu powstałe w trakcie najmu – 1000 zł
 • Holowanie innych pojazdów wynajętym busem – 350 zł
 • Udostępnienie Wynajętego Pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania nim – 350 zł
 • Niezwrócenie pojazdu w terminie lub na wezwanie Wynajmującego – 200% stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę zwłoki
 • Udział własny w szkodzie pojazdu rozliczany w ciężar polisy Auto Casco – 1000 zł
 • Lakierowanie jednego elementu blacharskiego pojazdu – nie mniej niż 600 zł
 • Wezwanie do uregulowania należności – 60 zł